Type alias EIP712

EIP712: {
    domain: EIP712Domain;
    message: EIP712Message;
    primaryType: string;
    types: EIP712Types;
}

Type declaration