Type alias EIP712Types

EIP712Types: Record<string, EIP712Type[]>