Type alias EIP712Type

EIP712Type: {
    name: string;
    type: string;
}

Type declaration

  • name: string
  • type: string